• property.plus@nottinghamcity.gov.uk
  • 0115 876 3000